παροχές

παροχές

 • Τα τμήματα αποτελούνται από 15 παιδιά, το μέγιστο, και χωρίζονται ηλικιακά:
  προπρονηπιακό 2,5 - 3,5 ετών
  προνηπιακό 3,5 - 4,5 ετών
 • Εκπαιδευτικά προγράμματα για κάθε τμήμα, προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών και στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους
 • Άριστο παιδαγωγικό υλικό που συνεχώς ανανεώνεται
 • Άμεση και συχνή ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς, με συναντήσεις ατομικές αλλά και ομαδικές
 • Μηνιαία ιατρική παρακολούθηση από παιδίατρο και τήρηση ιατρικής καρτέλας για καθένα από τα παιδιά
 • Συνεργασία με ψυχολόγο - λογοθεραπεύτρια, για να εξασφαλίζεται η έγκαιρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων και η περαιτέρω αντιμετώπισή τους
 • Ασφαλιστική κάλυψη όλων των παιδιών